სტატისტიკა 14.09.2018

 სერვერების ფიზიკური მუშაობის სტატისტიკა 14.09.2018